Algemene voorwaarden Innotools Benelux

Algemene voorwaarden - Innotools Benelux

Algemene leveringsvoorwaarden – Innotools Benelux, gevestigd te Velserbroek

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper tot levering van goederen zoals machines, gereedschappen, kapitaal- en verbruiksgoederen, onderdelen en service in de vorm van arbeid en/of diensten, behoudens wijzigingen welke partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. De voorwaarden gelden voor alle gesloten overeenkomsten voor de verkoop van producten en diensten in de ruimste zin van het woord.
1.2. Algemene (leverings-)voorwaarden van de opdrachtgever (koper) gelden niet, behoudens ingeval en voor zover deze voorwaarden schriftelijk door verkoper zijn geaccepteerd.
1.3. De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden.
1.4. Voor zover van toepassing is zal in deze voorwaarden voor het begrip machines ook worden verstaan apparaten, geleverde installaties, machinetoebehoren en hiermee vergelijkbare goederen, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, met inachtneming van de wettelijke bepaling (art. 6:219BW). Verkoper is eerst gebonden, nadat verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2. Bij verkoop uit voorraad of bij een niet schriftelijke opdrachtbevestiging, komt de overeenkomst tot stand doordat verkoper een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel een factuur over de levering heeft verzonden.
2.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van specificaties, maten en gewichten in algemene productinformatie zoals brochures en folders.
2.4. De door verkoper als zodanig vooraf benoemde eigendommen, zoals door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, bewerkingsvoorstellen en tijdstudies, mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3.  Prijzen
3.1. Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro, netto, exclusief BTW., voor leveringen binnen de Benelux. De opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op deze leveringsvoorwaarden en op tenminste de door de aanvrager (koper) opgegeven aantallen. Bij opdrachten betreffende kleinere aantallen dan opgegeven in de aanvraag of aanbieding is verkoper niet automatisch gebonden aan de opgegeven prijs.
3.2. Indien na de datum van aanbieding of de bevestiging van de order de prijzen van grondstoffen, gewijzigde waarde in valuta ten opzichte van de Euro en overige kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de koper, de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op kostenverhogingen als gevolg van maatregelen van de overheid.

Artikel 4. Betalingen
4.1. Alle overeenkomsten met koper worden door verkoper aangegaan onder de voorwaarde, dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
4.2. Indien koper onvoldoende zekerheden kan stellen ten aanzien van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de koop, is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4.3. Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na datum van aflevering binnen de Benelux of nadat de goederen voor aflevering gereed zijn gemeld, in bezit  van verkoper te zijn. De betalingen dienen te worden verricht zonder enige aftrek van kortingen en zonder schuldvergelijking. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 3 (drie) werkdagen is de verkoper gerechtigd een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke vertragingsrente, verhoogd met 3 (drie) procent  punten per jaar, alsmede alle kosten van een eventuele incasso. Enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is niet vereist.
4.4. Verkoper is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling(en) te verlangen, gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te leveren.
4.5. Reclames betreffende berekende prijzen en andere opmerkingen betreffende facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Bij gebreke waarvan verkoper niet gehouden is deze reclame te honoreren.
4.6. Ingeval van faillissement, overlijden of onder curatele stelling van de koper, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen, dan wel in geval van surséance van betaling en indien een bewindvoerder over hem wordt benoemd, zal de gehele vordering of aanneemsom c.q. het restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn.
4.7. De koper is vóór volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de geleverde goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen.

Artikel 5. Inbedrijfstelling en montage
5.1. In de verkoopprijzen zijn geen kosten voor ingebruikstelling en/of montage berekend, tenzij dit in de opdrachtbevestiging staat vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Indien de verkoper zich tot inbedrijfstelling en/of montage van de verkochte machine(s) verplicht, dan aanvaardt verkoper uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van machine(s) voor zover:
• Ingebruikstelling en/of montage geschiedt onder leiding en verantwoordelijkheid van verkoper. Alle reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de koper.
• De plaatselijke omstandigheden, waar de ingebruikstelling en/of montage moet worden uitgevoerd, zodanig zijn voorbereid door koper, dat zich geen hinderlijke elementen kunnen voordoen. Toegangsdeuren dienen ruim genoeg bemeten te zijn. Fundamenten, vloeren en wanden waarop de machines komen te staan of waaraan de machines worden bevestigd, dienen tijdig te zijn aangebracht en vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden is voor rekening van de koper.
Bij het aanvoeren en plaatsen van de machine(s) dient de koper voor zijn rekening, voldoende hulpmaterialen en mankracht beschikbaar te stellen.
5.3. Indien de plaatselijke omstandigheden, waar de ingebruikstelling en/of montage moet worden uitgevoerd, niet als genoemd in art. 5.2  zijn voorbereid en er zich hinderlijke elementen voordoen, kunnen de hieruit voortvloeiende kosten en de kosten van de monteur(s) aan de koper worden doorberekend

Artikel 6. Reclames
Reclames op geleverde goederen dienen schriftelijk bij verkoper te worden aangemeld, binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking van het gebrek.

Artikel 7.  Verpakking en transport
7.1. Eventuele verpakking wordt door de verkoper verzorgd, tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
7.2. Alle goederen die niet franco worden geleverd worden getransporteerd voor risico van de koper.
7.3. Indien op verzoek van de koper, of door overmacht, de goederen niet naar het afleveringsadres kunnen worden vervoerd, zullen de goederen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. De betaling kan dan worden verlangd, alsof de goederen zijn afgeleverd.
7.4. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in het transport.
7.5. Na ondertekening voor ontvangst van de goederen, draagt de koper het risico van beschadiging, verloren gaan van goederen en van alle directe of indirecte schade, welke aan de goederen mocht ontstaan.

Artikel 8. Levering en levertermijn
8.1. Alle prijzen gelden voor levering binnen de Benelux. De overeengekomen levertermijn is niet bindend maar zal door verkoper naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen.
8.2. De levertermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de levering of werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de levering of de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
8.3. Wegens overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal koper nimmer tegenover verkoper rechten kunnen doen gelden op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor koper uit de met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Aansprakelijkheid voor vervolgschade, in welke vorm dan ook, wordt uitgesloten.

Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle door verkoper geleverde en zich bij de koper of wederpartij bevindende goederen, blijven eigendom van de verkoper, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is. Totdat de betaling volledig heeft plaatsgevonden, mogen de goederen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.
9.2. Bij het niet nakomen van betaling van al hetgeen de koper uit de overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is, heeft verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen zelf terug te nemen of te doen halen. Tevens is dan ook iedere vordering van verkoper op koper direct opeisbaar.

Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht zijn alle omstandigheden begrepen die onafhankelijk van de wil van de verkoper geschieden ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien en die het tijdig nakomen van de overeenkomsten in de weg staan. Indien de verkoper de voor de transactie bestemde goederen niet of niet tijdig heeft ontvangen, heeft verkoper de keus de levering uit te stellen dan wel de koopovereenkomst te annuleren.

Artikel 11. Garantie
11.1. De verkoper garandeert alle geleverde nieuwe machines en/of gereedschappen gedurende de periode van 12 (twaalf) maanden, na aflevering. Indien de machines en/of gereedschappen niet zijn betaald, kan het verlenen van garantie worden opgeschort tot dat aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan.
11.2. De garantie geldt in die gevallen, waarbij door ondeugdelijke constructie en/of fabricage enig gebrek is ontstaan, mits er sprake is van kundige omgang met het geleverde. Normale slijtage is hiervan uitgesloten. De garantietermijn wordt verkort wanneer machines en/of gereedschappen worden gebruikt in ploegendiensten.
11.3. Alle onderdelen, die naar aanleiding van een gebrek moeten worden vervangen ingeval zoals vermeld in artikel 11.2 zullen kosteloos worden vergoed en zonodig gemonteerd, mits het gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de garantietermijn, schriftelijk wordt aangemeld bij verkoper. Alle goederen voor een reparatie of garantiebehandeling dienen franco, zonder kosten aan verkoper te worden verzonden.
11.4. De verkoper zal nimmer, behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper, aansprakelijk zijn voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, zoals schade door vertragingen, bedrijf- of productiestagnatie en storingen.
11.5. De koper vrijwaart verkoper van iedere aanspraak of claim van derden.
11.6. Elke aanspraak zal beperkt zijn tot de waarde van de gekochte goederen.

Artikel 12.  Arbitrage bij geschillen
12.1. Eventuele geschillen bij een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 1.1. zullen worden voorgelegd aan een Raad van Arbitrage. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de president van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van bedoelde overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door een scheidsgerecht, met uitsluiting van een gewone rechter. Dit scheidsgerecht of Raad van Arbitrage wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –handel, gevestigd te Den Haag en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.
12.2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van het Nederlands Burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de Kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde Kantonrechter kunnen beslechten.

Artikel 13  Nederlands recht
Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is op alle overeenkomsten uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.